Pliki do pobrania / publikacje:

Realizacje za lata 2005-2011
Zawiera listę najważniejszych prac zrealizowanych w latach 2005-2011pobierz

Realizacje za lata 2012-2016
Zawiera listę najważniejszych prac zrealizowanych w latach 2012-2016pobierz

Realizacje za lata 2020-2023
Zawiera listę prac z automatyki zabezpieczającej, sterowania. w latach 2020-2023pobierz

O Spółce

Historia Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach istnieje od 1947 roku, a od roku 1993 jest Spółką Akcyjną i posiada osobowość prawną zgodną z Kodeksem Spółek Handlowych. W październiku 2010 Biuro weszło w skład Grupy Kapitałowej POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Warszawa.  Od lipca 2012 właścicielem 98,5% akcji CBKK S.A. jest Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. Od początku swojego istnienia CBKK zajmuje się głównie projektowaniem wszelkiego rodzaju kotłów i urządzeń energetycznych dla klientów krajowych i zagranicznych. 

Prace projektowe wykonywane są kompleksowo tj. wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w tym również m.in. konstrukcje nośne, obmurza i izolacje oraz systemy sterowania i automatyki.
 Wykonywane są także, w pełnym zakresie, prace studialne i koncepcyjne z dziedziny techniki kotłowej i urządzeń energetycznych oraz opinie i ekspertyzy.
Biuro posiada znaczące osiągnięcia w dziedzinie projektowania urządzeń dla energetyki krajowej, do których zalicza się: 

  • Kotły dla energetyki zawodowej dla bloków o mocy 25, 50,120 i 200 MW oraz znaczny udział w opracowaniu dokumentacji dla bloków 360 i 500 MW.
  • Opracowanie i wdrożenie do produkcji typoszeregów nowoczesnych kotłów małej i średniej mocy dla energetyki przemysłowej i ciepłownictwa oraz kotłów odzysknicowych dla potrzeb różnorodnych procesów technologicznych.
  • Wdrożenie prac badawczo - rozwojowych i projektowo - konstrukcyjnych w dziedzinie kotłów fluidalnych ze złożem stacjonarnym, wodnych i parowych o wydajności cieplnej 6, 8 i 40 Gcal.
  • Prace w zakresie modernizacji i rekonstrukcji kotłów pracujących w energetyce i przemyśle głównie w aspekcie zagwarantowania dopuszczalnej wielkości emisji związków azotu i siarki oraz związane z przejściem z opalania węglem na gaz lub olej opałowy.
  • Podgrzewacze regeneracyjne nisko i wysokoprężne oraz stacje odgazowania wody dla bloków o mocy 25, 50, 120, 200 i 360 MW.  

Korzystny bilans posiada Biuro także w zakresie projektowania kotłów i urządzeń energetycznych na eksport. Z ważniejszych należy tu wymienić:

  • Kotły duże o wydajności 650 t/h dla Elektrowni Bobow - Doł w Bułgarii, 380 t/h dla Chin, 330 t/h dla Elektrowni Kutch w Indiach,100 t/h dla Huty Korabük w Turcji oraz 70 t/h dla Elektrowni Rodos w Grecji.
  • Kotły średniej i dużej mocy dla cukrowni, ciepłowni i zakładów przemysłowych dla Albanii, Algierii, Bułgarii, dawnej Czechosłowacji, Chin, Egiptu, Indii, Iraku, Iranu, dawnej Jugoslawii, Korei, Kuby, dawnej NRD, Maroka, Pakistanu, dawnej RFN, Turcji, Wietnamu, Węgier i dawnego ZSRR.
  • Opracowanie projektów, wraz z dużym udziałem we wdrożeniu do produkcji, wymienników ciepła, stabilizatorów ciśnienia, wytwornic pary i innych urządzeń dla energetyki jądrowej. Kadra jaką dysponuje Biuro posiada wysoki poziom kwalifikacji i długoletnie doświadczenie zawodowe przekazywane z pokolenia na pokolenie. Posiadamy nowoczesny sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem oraz bogate archiwum techniczne.

W biurze od 2005 roku funkcjonuje system jakości, obecnie zgodny z wymogami normy PL EN ISO - 9001:2015 uzyskany przy wykorzystaniu współfinansowania otrzymanego z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu SPO WKP 2.1.

Współpracujemy z renomowanymi wytwórcami kotłów i urządzeń energetycznych oraz biurami projektowymi.

Zapewniamy kompletność wykonywanych prac projektowych, na co składa się pełny wybór specjalności inżynierskich w zakresie branży energetycznej, pełnienie nadzorów autorskich w wytwórniach i na placu budowy, obsługa uruchomień oraz kompletacja dostaw.

Szczegółowy zakres prac wykonywanych w Biurze zaprezentowano na pozostałych stronach.