Pliki do pobrania / publikacje:

Realizacje za lata 2005-2011
Zawiera listę najważniejszych prac zrealizowanych w latach 2005-2011pobierz

Realizacje za lata 2012-2016
Zawiera listę najważniejszych prac zrealizowanych w latach 2012-2016pobierz

Realizacje za lata 2020-2023
Zawiera listę prac z automatyki zabezpieczającej, sterowania. w latach 2020-2023pobierz

RODO

RODO - polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż:

 1. Dane osobowe są przekazywane w związku z korespondencją kierowaną do firmy:  Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A. (CBKK S.A.) z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, który jest administratorem tych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1). W wymienionych celach administrator będzie przetwarzał dane dotyczące: imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego (pesel, nip), dane o lokalizacji (adres, telefon), identyfikator internetowy (e-mail, Facebook, Twitter itp.) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną (np. wizerunek), fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A.(CBKK S.A.).
 4. Dane osobowe przekazane w związku z korespondencją kierowaną do CBKK S.A. nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3, chyba że CBKK S.A. oraz osoba, której dane dotyczą dokonają innych ustaleń lub co innego będzie wynikać z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego strony.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych, chyba że jest to konieczne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego działającego na podstawie obowiązujących przepisów, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
 11. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi kontakt.
 12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Biurem Zarządu: tel. +48 519 077 211, email: cbkk@cbkk.com.pl,